Algemene voorwaarden

Versie 201801

Op alle diensten van Unalome praktijk voor psychosociale therapie zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Voor aanvang van de therapie zullen we de algemene voorwaarden bespreken en vraag ik U hiermee akkoord te gaan. U ontvangt deze voorwaarden ook schriftelijk.

artikel 1 - algemeen

a. Unalome praktijk voor psychosociale therapie is opgericht door Linda Scheepers (hierna te noemen  counselor/kindercoach) gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 70160848.

b. Unalome Praktijk voor psychosociale therapie richt zich op psychosociale therapie voor volwassenen en kinderen alsmede kindercoaching voor kinderen vanaf 6 jaar (hierna te noemen de cliënt)

artikel 2 – toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Unalome praktijk voor psychosociale therapie en alle daarmee verband houdende handelingen zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

artikel 3 – verslaglegging

Uw gegevens worden bij Unalome praktijk voor psychosociale therapie vastgelegd in een dossier. Alleen u bepaalt met wie deze informatie eventueel gedeeld mag worden. Wanneer aan de orde komt dat het in uw belang is dat er contact is met derden (bv de huisarts of een gespecialiseerde therapeut), zal ik eerst met u bespreken en schriftelijk om uw toestemming vragen om informatie te delen. Op het dossier is de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing. U heeft altijd recht op inzage in het dossier. Als psychosociaal therapeut heb ik geheimhoudingsplicht met betrekking tot alles wat er besproken wordt tijdens de counselings- en coachingssessies, mits het verenigbaar is met de meldplicht die ik heb als hulpverlener volgens de meldcode.

artikel 4 – counseling en coaching kinderen tot en met 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de counseling/coaching of anderszins, hij/ zij de consequenties daarvan op zich neemt. Unalome praktijk voor psychosociale therapie kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

artikel 5 – regels rond een afspraak voor kinderen

Ouders kunnen wachten in de daarvoor bestemde wachtruimte die bij de praktijk aanwezig is. Indien  ouder(s)/verzorger(s)(hierna te noemen: de ouders) besluit niet te wachten betekent dit, dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder/verzorger dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een counselings- of coachingssessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan. Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

artikel 6 – verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Indien de telefoon van Unalome praktijk voor psychosociale therapie niet wordt opgenomen kunt u uw bericht inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

artikel 7 – opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a. De counselor/coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

b. Voorts is de counselor/coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de counselor/coach kan worden gevergd.

c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de counselor/coach op de cliënt of diens ouders onmiddellijk opeisbaar.

artikel 8 – Tarieven

Unalome praktijk voor psychosociale therapie hanteert tenzij anders overeengekomen een vast tarief voor een sessie, namelijk 75,- euro per sessie. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail is bij de begeleiding inbegrepen. Overige tijdsbesteding  vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland.  Aan oriënterende gesprekken met de cliënt zijn geen kosten verbonden. Onder een oriënterend gesprek wordt verstaan het eerste onderhoud met Unalome praktijk voor psychosociale therapie met als doel kennismaking. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.

artikel 9- Betalingsvoorwaarden

Per sessie dienen de betalingen per directe overboeking gedaan te worden. U krijgt een factuur per mail toegezonden. De Cliënt of ouders verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid  over te maken naar de rekening van Unalome praktijk voor psychosociale therapie. Als er niet binnen de afgesproken tijd betaald wordt, stuurt Unalome praktijk voor psychosociale therapie een betalingsherinnering. Indien de cliënt of ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Unalome praktijk voor psychosociale therapie gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van 5 euro per nota in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Unalome praktijk voor psychosociale therapie, is Unalome praktijk voor psychosociale therapie genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is Unalome praktijk voor psychosociale therapie gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt of de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. 

Artikel 10- aansprakelijkheid

De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij Unalome garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten om resultaat te bereiken, echter kan resultaat niet gegarandeerd worden. Unalome praktijk voor psychosociale therapie is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden  diensten door Unalome praktijk voor psychosociale therapie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Unalome praktijk voor psychosociale therapie. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Unalome praktijk voor psychosociale therapie. Voor lichamelijke en psychische klachten van cliënt, raadt Unalome praktijk voor psychosociale therapie altijd aan contact op te nemen met uw huisarts.

Artikel 11- kwaliteit, toepasselijkheid recht en geschillen

a. Unalome praktijk voor psychosociale therapie werkt op een professionele wijze,waarin respect voor de cliënt voorop staat. Ik werk volgens de kwaliteitseisen welke de beroepsvereniging LVPW (Landelijke  vereniging voor Psychosociaal Werkenden) aan mij stelt. Wanneer de therapie niet voldoet aan uw verwachtingen gaan we hierover met elkaar in gesprek. Als u vervolgens toch besluit een klacht in te willen dienen, kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure conform de LVPW (Deze is aangesloten bij de RBCZ/TCZ).

b. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht  van toepassing.

Artikel 12-Vindplaats en wijzigingen van de voorwaarden.

a. Deze voorwaarden worden geplaatst op mijn website www.praktijkunalome.eu die momenteel nog onder constructie is.

b. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de counselor/coach.  De algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de begeleiding met u besproken.